Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

A K-Deco Textil Kft. ÁSZF dokumentumát itt tudod letölteni.

K-DECO TEXTIL KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - (ÁSZF)

érvényes: 2024. február 1-től


K-Deco Textil Kft. (székhely: 1044 Budapest, Íves út 10. adószám: 12915554-2-41, a továbbiakban: „Eladó”) az alábbiak szerint rögzíti a vele a jelen ÁSZF alapján adásvételi szerződést ("Szerződés") kötő vevővel ("Vevő") létrejövő adásvételére vonatkozó feltételeket. A jelen ÁSZF a Szerződés részét képezi, tehát a jelen ÁSZF rendelkezései együtt értelmezendők és alkalmazandók a felek között létrejött Szerződéssel.


1. Ajánlatkérés és visszaigazolás
1.1. Eladó a Vevő ajánlatkérése alapján mindenkori érvényes árlistában található áruk beszerzésére és a saját raktárába történő leszállítására, valamint az áruk vételárának megfizetése ellenében az áruk tulajdonjogának átruházást vállalja. Vevő az ajánlatkérésében köteles feltüntetni a
(1) megvásárolni kívánt árut (márka/minőség/design/szín/méret)
(2) az árú Eladó által használt azonosító kódját
(3) a megvásárolni kívánt mennyiséget
(4) ha kéri az áru kiszállítását, úgy az erre vonatkozó igényt és a szállítási címet, ahova a kiszállítást kéri.
1.2. Eladó az ajánlatkérés írásbeli visszaigazolásában visszaigazolt feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Eladó és Vevő (a továbbiakban együttesen: "Felek", bármelyikük külön: "Fél") között a teljesítésre
vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről küldött írásbeli visszaigazolással jön létre. Amennyiben a
visszaigazolás
(1) az ajánlatkéréstől eltérő, és/vagy
(2) az ajánlatkérésben nem megjelölt és a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket tartalmaz, úgy a Vevő a visszaigazolás kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a visszaigazolásban megjelölt feltételekkel kéri-e az Eladó teljesítését, vagy sem.
A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolás feltételeinek megfelelő adásvételt jelenti.
1.3. A visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók. Eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag írásban tér el. A visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadók.
2. Teljesítés
2.1. Eladó a visszaigazolás szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben a raktárkészleten nincsen, az áru gyártójától/forgalmazójától megrendeli és raktárába szállítja. Eladó az áru beérkezésekor értesíti Vevőt.
2.2. Az áruk átadás-átvételére az Eladó raktári telephelyén kerül sor. Vevő által kért kiszállítás esetén azonban az árukat Eladó a visszaigazolásban vállalt feltételekkel, a visszaigazolásban megjelölt címre kiszállítja. Eladó jelzi Vevőnek az áruk kiszállításának várható időpontját, legalább az azt megelőző 2 nappal.
2.3. Az áru mennyiségi és minőségi vizsgálata a teljesítés helyén történik meg. Vevő az áru átadásakor az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni az átvételi eljárás során. Vevő az Eladó által kiállított számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen aláírásával igazolja, hogy az Árut hiánytalan mennyiségben és megfelelő minőségben átvette, amennyiben ezzel ellentétes kifejezett kifogás nincsen a dokumentumon. Az áru kifogás nélküli átvétele után Eladó utólagosan szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.
2.4. Vevő köteles megfelelő személyt biztosítani az áru átvételére (cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, Vevő fuvarozója stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles az Eladónak igazolni az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő bélyegzőjének lenyomata elhelyezésre kerül, úgy az árukat a Vevő részére leszállítottnak tekintik.
2.5. Amennyiben Vevő a megvásárolni kívánt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben Eladó jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, 15 napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles az Eladónál felmerült valamennyi költséget és felmerült kárt az Eladó felhívására megfizetni. Elállás esetében Eladó jogosult a Vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

2.6. Az áruk Vevő vagy Vevő fuvarozója részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.
2.7. Vevő az adásvételtől kizárólag a raktári termékek esetében jogosult elállni a a visszaigazolt áru vételárának megfelelő összegű kötbér/bánatpénz fizetése mellett (ez tartalmazza az Eladó összes költségét). Vevő nem jogosult import előrendelt termékkel kapcsolatban szállítási határidő kitolódása miatti elállásra. Vevő jogosult az adásvételtől kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül elállni, amennyiben az eladni kívánt áruk forgalmazója/gyártója az árukat részben vagy egészben nem szállítja le az Eladó részére.
3. Tulajdonjog fenntartása, szavatosságvállalások
3.1. Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. tovább értékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.
3.2. Eladó a Vevő részére átadott árura a hatályos jogszabályokban előírt iparági, nagykereskedelmi szavatossági és jótállási feltételeket vállalja. Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja.
3.3. Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő az Eladó felé az áru átvételt követően haladéktalanul jelezni köteles, hogy ezen esetben Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.
3.4. Felek nem tekintik Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy késedelmesen tudja időben leszállítani az árukat az Eladó számára illetőleg, ha vis maior lép fel.
4. Fizetési feltételek
4.1. Az áruk vételárát, továbbá szolgáltatások díját az Eladó aktuális árlistái tartalmazzák, amelyből Eladó a felek által közösen elfogadott Keretszerződésben meghatározott engedményeket biztosítja a Vevő részére. Szállító az aktuális árlistáját a Vevő rendelkezésére bocsátotta. Eladó az árak változásáról, valamint az akciókról a Vevő által megadott e-mail címen értesítheti a Vevőt, továbbá Vevő az Eladó weboldalának viszonteladói felületén megismerheti a hatályos árakat. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése az ajánlatkérés előtt.
4.2. Amennyiben Eladó a visszaigazolásban foglalót vagy előleget jelölt meg a teljesítés előfeltételeként, úgy a teljesítést csak ezen összeg beérkezését követően kezdi meg. Eladó fenntartja az árak változtatásának jogát, amennyiben Vevő az előleget/foglalót a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem fizeti meg. Eladó ebben az esetben automatikusan elállásra is jogosult.
4.3. Az áruk teljes vételára az átvételével egyidejűleg esedékes. Eladó mindaddig megtagadhatja az áruknak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár megfizetése maradéktalanul meg nem történik.
4.4. Amennyiben felek a fentiektől eltérően banki átutalással történő fizetésben állapodtak meg, úgy Eladó legkésőbb az áruk átadásával átadja a számláját, melyet Vevő az abban foglaltak szerint köteles teljesíteni.
4.5. Egy összeg akkor minősül megfizetettnek, ha azt az Eladó számlavezető bankja az Eladó számláján jóváírta. Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének beszámítására nem jogosult.
4.6. Amennyiben Vevő bármilyen fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat +8% is köteles megfizetni az Eladó részére a késedelmes összeg után a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés megtörténtéig. Eladó jogosult megtagadni a Vevő további kiszolgálását, amennyiben Vevőnek tartozása áll fenn Eladó felé. Vevő köteles továbbá az Eladónak a Vevő lejárt tartozásának behajtása során felmerült összes költséget is megtéríteni (pl.
ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft+ÁFA/óradíj áron).

5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF és Szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelik, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.
5.2. A Jelen ÁSZF-el és Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat - a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése esetén - írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként
- a felek címére - szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel
közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 8 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.
5.3. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Biróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki
Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Dunakeszi Járásbíróság illetve kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.
5.4. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
A jelen ÁSZF feltételeit Vevő megrendelése leadásával maradéktalanul megismertnek nyilvánítja és azt elfogadja.

Budapest, 2024. február 1.

 

 
K-DECO TEXTIL KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - (ÁSZF)
érvényes: 2024. február 1-től
2.6. Az áruk Vevő vagy Vevő fuvarozója részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.
2.7. Vevő az adásvételtől kizárólag a raktári termékek esetében jogosult elállni a a visszaigazolt áru vételárának
megfelelő összegű kötbér/bánatpénz fizetése mellett (ez tartalmazza az Eladó összes költségét). Vevő nem
jogosult import előrendelt termékkel kapcsoltaban szállítási határidő kitolódása miatti elállásra. Vevő jogosult
az adásvételtől kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül elállni, amennyiben az eladni
kívánt áruk forgalmazója/gyártója az árukat részben vagy egészben nem szállítja le az Eladó részére.
3. Tulajdonjog fenntartása, szavatosságvállalások
3.1. Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő
tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. tovább értékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár
megfizetését követően jogosult.
3.2. Eladó a Vevő részére átadott árura a hatályos jogszabályokban előírt iparági, nagykereskedelmi szavatossági
és jótállási feltételeket vállalja. Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási problémákat a gyártó vagy a termék
importőre felé továbbítja.
3.3. Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó
hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő
az Eladó felé az áru átvételt követően haladéktalanul jelezni köteles, hogy ezen esetben Eladó a szükséges
intézkedéseket meg tudja tenni.
3.4. Felek nem tekintik Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy
késedelmesen tudja időben leszállítani az árukat az Eladó számára illetőleg, ha vis maior lép fel.
4. Fizetési feltételek
4.1. Az áruk vételárát, továbbá szolgáltatások díját az Eladó aktuális árlistái tartalmazzák, amelyből Eladó a felek
által közösen elfogadott Keretszerződésben meghatározott engedményeket biztosítja a Vevő részére. Szállító az
aktuális árlistáját a Vevő rendelkezésére bocsátotta. Eladó az árak változásáról, valamint az akciókról a Vevő által
megadott e-mail címen értesítheti a Vevőt, továbbá Vevő az Eladó weboldalának viszonteladói felületén
megismerheti a hatályos árakat. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése az ajánlatkérés előtt.
4.2. Amennyiben Eladó a visszaigazolásban foglalót vagy előleget jelölt meg a teljesítés előfeltételeként, úgy a
teljesítést csak ezen összeg beérkezését követően kezdi meg. Eladó fenntartja az árak változtatásának jogát,
amennyiben Vevő az előleget/foglalót a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem fizeti
meg. Eladó ebben az esetben automatikusan elállásra is jogosult.
4.3. Az áruk teljes vételára az átvételével egyidejűleg esedékes. Eladó mindaddig megtagadhatja az áruknak Vevő
részére történő átadását, amíg a vételár megfizetése maradéktalanul meg nem történik.
4.4. Amennyiben felek a fentiektől eltérően banki átutalással történő fizetésben állapodtak meg, úgy Eladó
legkésőbb az áruk átadásával átadja a számláját, melyet Vevő az abban foglaltak szerint köteles teljesíteni.
4.5. Egy összeg akkor minősül megfizetettnek, ha azt az Eladó számlavezető bankja az Eladó számláján jóváírta.
Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének beszámítására nem jogosult.
4.6. Amennyiben Vevő bármilyen fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat +8% is köteles megfizetni az Eladó részére a
késedelmes összeg után a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés megtörténtéig. Eladó jogosult
megtagadni a Vevő további kiszolgálását, amennyiben Vevőnek tartozása áll fenn Eladó felé. Vevő köteles
továbbá az Eladónak a Vevő lejárt tartozásának behajtása során felmerült összes költséget is megtéríteni (pl.
ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft+ÁFA/óradíj áron).
 

K-DECO TEXTIL KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - (ÁSZF)
érvényes: 2024. február 1-től
5. Vegyes rendelkezések
5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF és Szerződés tartalmát, valamint az együttműködés
során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként
kezelik, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.
5.2. A Jelen ÁSZF-el és Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat - a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő
rendelkezése esetén - írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás
útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet.
A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak
abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként
- a felek címére - szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel
közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt,
vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban,
elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 8 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek
elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.
5.3. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti
Központi Kerületi Biróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki
Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Dunakeszi Járásbíróság illetve kizárólagos illetékességét kötik
ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.
5.4. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a
jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
tekintik irányadónak
A jelen ÁSZF feltételeit Vevő megrendelése leadásával maradéktalanul megismertnek nyilvánítja és azt elfogadja.
Budapest, 2024. február 1.